БулСпейс притежава следните сертификати за проектиране, доставка, строителство и поддръжка на фотоволтаични системи:

 

 

Удостоверение №ВЕИ-20 за включване в регистър на лицата, извършващи дейности по монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения в енергийни обекти за производство на електричека енергия от възобновяеми източници 

 

 

Удостоверение за професионално обучениепрофесия Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации,специалност Възобновяеми енергийни източници

 

 

DIEHL AKO PLATINUMпроектиране и изграждане на фотоволтаични централи

 

 

SMA - проектиране и монтаж на фотоволтаични централи

 

 SMA - проектиране и монтаж на записващи устройства и сензори за фотоволтаични централи:

 

 

SMA - проектиране и монтаж на автономни (островни) фотоволтаични системи:

 

 

DEGERenergie - проектиране и монтаж на следящи - слънцето (соларни тракери) съоръжения за фотоволтаични централи:

 

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ - трета група, трета категория